ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਨਿਹਕਾਮੀ ॥
One who performs selfless service, without thought of reward,
ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪਰਾਪਤਿ ਸੁਆਮੀ ॥
Shall attain his Lord and Master.
13048 ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੮੬ ਪੰ. ੧੯
Raag Gauri Sukhmanee Guru Arjan Dev


visit: www.dhansikhi.com for more sikhi updates.

Comments

Popular posts from this blog

Gurbani Quotes – Tudh Bin Duja Nahi Koi